W OkBrokerzy jesteśmy bardzo nieustępliwi w jednym aspekcie: zawsze nalegamy, że powinieneś handlować z regulowanymi brokerami. Powód jest bardzo prosty: zamierzasz powierzyć swoje pieniądze firmie, dla której będziesz musiał wprowadzić do sieci swoje dane osobowe, wśród nich numer konta, numer karty lub dane uwierzytelniające do elektronicznej portmonetki.

Logiczne jest więc, że robisz to na stronie, co do której możesz mieć pewność, że jest bezpieczna i wiarygodna. Wszystkie te, które pokazujemy na tej stronie są, ponieważ wszystkie są chronione przez niektóre z najważniejszych regulatorów brokera.

W Europie, według Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – organu regulacyjnego w Hiszpanii, o którym powiemy później – istnieje 31 organów zajmujących się tą kwestią. W tym artykule wyróżnimy cztery europejskie, a ostatnim z nich będzie australijski, który również zasługuje na uwagę.

Istnieje również pięć międzynarodowych organów regulacyjnych, dwa w Stanach Zjednoczonych, dwa w Kanadzie, 18 w Ameryce Łacińskiej, jeden w Chinach, jeden w Hong Kongu, jeden w Japonii i wspomniany wcześniej jeden w Australii. Każdy broker objęty jednym z nich będzie zaufany, ale chcemy zwrócić uwagę na pięć agencji, które regulują najwięcej brokerów.

Najważniejsze organy regulacyjne brokerów, które powinieneś znać to:

1) Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV).

Zaczynamy od tej, która jest odpowiedzialny za regulację brokerów w Hiszpanii. Została ona utworzona na mocy ustawy 24/1988 o rynku papierów wartościowych i jest organem, który nadzoruje i kontroluje hiszpańskie rynki papierów wartościowych oraz działalność wszystkich podmiotów na nich działających. Jej celem jest zapewnienie przejrzystości tych rynków i prawidłowego kształtowania się cen, jak również ochrona inwestorów.

Działa głównie na rzecz spółek, które emitują lub oferują papiery wartościowe w ramach publicznego plasowania, na wtórnych rynkach papierów wartościowych oraz na rzecz spółek świadczących usługi inwestycyjne i instytucji zbiorowego inwestowania. Niektórzy brokerzy regulowani przez CNMV to eToro lub Markets.com.

2) Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Do najważniejszych organów regulacyjnych brokerów w Europie należy niewątpliwie organ cypryjski. CySEC została założona w 2001 roku, a jej misją jest zapewnienie bezpieczeństwa inwestorów oraz prawidłowego rozwoju rynku papierów wartościowych na Cyprze. Nadzoruje rynek usług inwestycyjnych, transakcje na papierach wartościowych oraz sektor inwestycji zbiorowych i zarządzania aktywami.

Do jej głównych uprawnień należy rozpatrywanie wniosków i przyznawanie licencji na prowadzenie działalności podmiotom podlegającym jej nadzorowi, a także zawieszanie i cofanie takich licencji. Nadzoruje i reguluje również działalność Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych i innych rynków zorganizowanych oraz transakcje przeprowadzane na tych rynkach.

Posiada również kompetencje do nakładania sankcji administracyjnych i dyscyplinarnych przewidzianych prawem oraz do żądania zaprzestania praktyk sprzecznych z przepisami prawa dotyczącymi rynku papierów wartościowych. Wśród ważnych brokerów regulowanych przez CySEC możemy wymienić eToro.

3) Financial Conduct Authority (FCA)

FCA jest organem regulacyjnym w Wielkiej Brytanii. Została powołana 1 kwietnia 2013 r. w celu, jak podaje na swojej stronie internetowej, „aby rynki dobrze funkcjonowały, dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw, dużych i małych, oraz dla gospodarki jako całości”. Obecnie reguluje ona działalność ponad 59 000 przedsiębiorstw.

Usługi finansowe w Wielkiej Brytanii zatrudniają ponad 2,2 mln osób i generują 65,6 mld funtów podatków. Jeśli rynki te funkcjonują dobrze, konkurencyjnie i uczciwie, FCA wyjaśnia, że „przynoszą one korzyści klientom, pracownikom i udziałowcom, a także podtrzymują zaufanie do Wielkiej Brytanii jako ważnego światowego centrum finansowego”.

Wśród tych regulowanych przez FCA znajdują się jedni z najlepszych brokerów online, tacy jak Admiral Markets (Admirals).

4) Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin)

Będziemy niekompletni, jeśli nie wspomnimy o ostatnim z głównych europejskich organów regulacyjnych dotyczących brokerów, których zamieściliśmy w tym artykule. Jest to jeden z największych organów finansowych w Europie, zatrudniający ponad 2 600 pracowników. Zapewnia on stabilność na największym rynku finansowym w Europie kontynentalnej. Frankfurt jest sercem tego rynku i mieści również Europejski Bank Centralny, jednolity mechanizm nadzorczy oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Każda osoba prowadząca działalność bankową lub ubezpieczeniową, świadcząca usługi finansowe lub płatnicze, lub zamierzająca zarządzać funduszami inwestycyjnymi w sposób podlegający obowiązkowi uzyskania zezwolenia w Niemczech, musi uzyskać na to uprzednie pisemne zezwolenie. Z wyjątkiem wydawania zezwoleń dla instytucji kredytowych przyjmujących depozyty, co leży w gestii Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zezwolenie takie wydaje BaFin.

Wśród jego regulowanych brokerów wyróżniamy XTB.

5) Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC)

A na koniec jedziemy na drugi koniec świata. ASIC jest zintegrowanym australijskim regulatorem w zakresie przedsiębiorstw, rynków, usług finansowych i kredytów konsumenckich. Jest to niezależna agencja rządu australijskiego, która została utworzona w 2001 r. i wykonuje znaczną część swojej pracy na mocy ustawy o korporacjach (Corporations Act).

Jej misją jest utrzymanie, ułatwianie i usprawnianie funkcjonowania systemu finansowego i podmiotów wchodzących w jego skład, promowanie bezpiecznego i świadomego udziału inwestorów i konsumentów w systemie finansowym, skuteczne administrowanie prawem przy zachowaniu minimalnych wymogów proceduralnych, udostępnianie informacji o spółkach do wiadomości publicznej oraz inicjowanie wszelkich niezbędnych działań w zakresie egzekwowania prawa.

Jest to jeden z najważniejszych regulatorów brokerów, a pod jego parasolem działa np. Plus500.